Contractul contributorului/vânzătorului

PhM.4. Contract contributor (pentru utilizatorii Contributori)

Termeni și condiții speciale vânzător/contributor V1.0

Art. 1 Prin crearea unui cont tip Vânzător/Contributor declar că am citit, am înțeles și sunt de acord în totalitate cu acest contract, încheiat prin intermediul platformei www.photomuse.net 

(1) Datele furnizate pentru înregistrarea contului tip Vendor/Contributor sunt reale, îmi aparțin și sunt de acord să am calitatea de Contributor în cadrul platformei www.photomuse.net;

(2) Sunt o persoana fizica cu vârsta de peste 18 ani sau reprezentat legal/împuternicit al unei organizații (persoana juridica) interesată să devină Contributor în cadrul platformei www.photomuse.net

(3) Declar că am citit și sunt de acord cu documentul general Termenii și condițiile de utilizare a platformeidocument publicat online pe platforma photomuse.net,  care devine anexă a acestui contract, document în care sunt prezentate  definițiile unor termeni uzuali/specifici utilizați;

(4) Platforma de vânzări online www.photomuse.net  este proprietatea Photomuse Image SRL (Photomuse) și este denumită în continuare Platforma.

Art.2 Obiectul contractului

(1) Contributorul  este de acord să comercializeze produse media digitale (PMD) însoțite de licențe de utilizare, punându-le la dispoziția Photomuse prin încărcarea acestora  platforma de vânzări online Photomuse.net.  Produsul media digital, însoțit de licența de utilizare și informațiile auxiliare, este denumit în continuare Produs.

(2) Licențele de utilizare a produselor sunt predefinite de către Photomuse și sunt publicate pe Platforma, contribuitorul având posibilitatea de a alege una sau mai multe licențe pentru fiecare PMD propus a fi comercializat pe Platforma. Odată cu crearea contului, Contributorul este de acord în totalitate cu tipurile de Licența publicate pe platformă și cu detaliile corespunzătoare fiecărui tip de licență, așa cum acestea sunt publicate pe Platforma.

(3) Informațiile auxiliare sunt informații de tip text, însoțesc fiecare PMD și oferă informații suplimentare despre acesta. Parte din informațiile auxiliare solicitate la înscrierea unui PMD sunt obligatorii, parte sunt opționale.

(4) În schimbul comisionului stabilit în prezentul contract, Contributorul împuternicește în mod statornic Photomuse Image SRL să vândă online Produsele Contributorului,  către persoane fizice sau juridice prin intermediul Platformei de vânzări online  www.photomuse.net . 

(5) Photomuse este împuternicit prin prezentul contract să factureze și să  încaseze prețul Produselor afișate pe Platformă, urmând a transfera sumele ce ii revin Contributorului  în contul bancar menționat în Profilul personal.

(6) În sensul alineatelor precedente, Photomuse se obligă să expună  pe Platformă și să promoveze Produsele Contributorului  care întrunesc condițiile tehnice, artistice, documentare, legale și morale menționate în Termenii și condițiile de utilizare a platformei, document publicat online pe platforma photomuse.net,  care devine anexă a acestui contract.

(7) Produsele se comercializează exclusiv în mediul online, fără a exista vreo limitare geografica cu privire la  comercializarea acestora;

(8) Contributorul nu acorda exclusivitate Photomuse în promovarea și vinderea produselor.

(9) Photomuse nu acorda exclusivitate Contributorului. În acest sens Platforma Photomuse.net permite colaborarea cu un număr nelimitat de contributori.

(10)  Produsul  acceptat pentru comercializare pe platforma  photomuse.net poate fi vândute către un număr nelimitat de clienți în perioada de valabilitate a prezentului Contract.

(11) Prețul produsului afișat pe site este exprimat în euro și poate fi afișat în echivalent RON sau alte monede selectabile. Prețul în euro este fix și este stabilit de contributor odata cu încarcarea produsului pe Platforma.

Art.3 Prețul contractului. Efectuarea plaților

(1) Conform convenției părților, Contributorul  se obligă  să cedeze către Photomuse un comision care reprezintă  30% din valoarea încasată de Photomuse urmare a fiecarei vânzări pe Platforma a unui   produs al Contributorului ;

(2) Photomuse este îndreptățit să primească comisionul menționat la alin. (1) pentru orice tranzacție încheiată prin intermediul Platformei în perioada de valabilitate a prezentului Contract.

(3) Contributorul este îndreptățit să primească 70% din suma încasată, urmare a vânzării unui Produs încărcat de Contributor pe Platformă, pentru fiecare tranzacție încheiata prin intermediul Platformei în perioada de valabilitate a prezentului Contract.

(4) Contributorul este de acord că suma calculată conform prevederilor al(3) reprezintă toate pretențiile pe care le are Contributorul în cazul vânzării produsului respectiv prin intermediul platformei.

(5) Photomuse se obligă să efectueze plățile către Contributor după cum urmează:

-Lunar, pentru vânzări cumulate de peste 21 euro: cel târziu în primele 15 zile lucrătoare ale lunii următoare;

Trimestrial, pentru vânzări cumulate între 11-20 euro, în primele 15 zile lucrătoare ale primei luni din trimestrul următor;

Semestrial, pentru vânzări cumulate între 1-10 euro, în primele 15 zile lucrătoare ale primei luni din semestrul următor.

(6) Sumele plătite contributorului vor fi plătite în euro sau echivalent euro în lei, calculat  la cursul BNR la data efectuării plații, în situația în care contributorul are domiciliul fiscal în România.

(7) Platforma utilizeaza  un sistem de raportare a vanzatilor  în timp real, în care vânzările sunt raportate în contul Contribuitorului în momentul în care un client achiziționează/ plătește un produs cu cardul de credit.

(8) Dacă Contributorul nu a  furnizat detalii de plată sau orice detalii furnizate necesare efectuării plații sunt incorecte, Photomuse poate remite orice astfel de sold  cu o  vechime de peste 3 ani către o organizație nonprofit  aleasa de  Photomuse.

Art.4 Durata contractului

(1) Prezentul contract va fi încheiat pe o durată determinată începând cu data încărcării pe Platformă a primului Produs validat pentru vânzare  și pană la data de 31 decembrie a anului calendaristic în curs.

(2) Dacă după expirarea perioadei prevăzute la al (1) ambele părți continuă să-și stabilească obligațiile asumate prin prezentul contract, acesta se consideră prelungit în mod tacit pe o perioadă de încă un an calendaristic. 

(3) Fiecare din părți va avea dreptul să înceteze executarea obligațiilor contractuale denunțând unilateral contractul, cu condiția notificării scrise a celeilalte părți. Aceasta notificare va fi făcută cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data încetării efective.

Art.5 Drepturile și obligațiile Photomuse Image srl

(1) Photomuse are obligația de a verifica   Produsele  propuse de Contributor pentru vânzare din punct de vedere al calității artistice, documentare, tehnice precum și a aspectelor  morale;

(2) Photomuse este cel care ia decizia de a accepta punerea în vânzare a unui produs și are dreptul de a refuza punerea în vânzare a produselor care nu corespund standardelor Platformei fără a oferi în mod expres o justificare.

(3) Pentru Produsele acceptate Photomuse se obligă să pună la dispoziția Contributorului, prin intermediul contului de utilizator creat pe Platformă, informații actualizate referitoare la produsele puse în vânzare, situația vânzărilor și a plăților făcute către Contributor;

(4) Photomuse are dreptul de a negocia prețul de vânzare al Produsului propus de Contributor, înainte de validarea Produsului pe platformă;

(5) Photomuse are obligația  de a informa Contributorul despre orice  plângeri sau nemulțumiri ale clienților în legătura cu Produsele Contributorului de îndată ce are cunoștință despre existenta acestora;

(6) Photomuse are obligația  de a informa Contributorul despre orice  încălcare a condițiilor de utilizare (licențe) în legătura cu Produsele Contributorului de îndată ce are cunoștință despre existenta acestora.

(7) Photomuse are obligația de a arhiva și stoca în sistemele informatice proprii Produsele validate și de a pune la dispoziția Contributorului, prin intermediul contului de utilizator, informații cu privire la identificarea produselor arhivate (codul produsului);

(8) Photomuse are obligația de a lua masuri rezonabile pentru prevenirea fraudelor și protejarea fișierelor și informațiilor încărcate pe platforma de Contributor;

(9) Photomuse are dreptul de a șterge în orice moment orice Produs care se dovedește că nu respectă criteriile menționate la al (1);

(10) Photomuse are dreptul să adauge, să modifice sau să șteargă orice metadată pentru un Produs dacă, în opinia Photomuse, acest lucru ar putea crește potențialul de vânzare pentru acel produs sau dacă consideră că metadata este incorectă.

(11) Photomuse are obligația de a șterge de pe Platforma  Produsul pentru care Contributorul solicită retragerea de pe platformă, în termen de maxim   30 zile calendaristice de la primirea solicitării.

(12) Photomuse are dreptul de a șterge/bloca contul utilizatorului în situația în care activitatea acestuia pe Platformă contravine regulilor menționate în Termenii și condițiile de utilizare a platformei

(13) Photomuse are obligația de a emite facturi către clienți pentru produsele vândute; 

(14) În baza prezentului contract Photomuse are obligația de a efectua plăti către Contributor conformitate cu prevederile art. 3. 

(15)  Photomuse are dreptul de a actualiza în orice moment Termenii și condițiile de utilizare a platformei

(16) Photomuse are obligația de a notifica Contributorul în situația modificării Termenilor și condițiilor de utilizare a platformei

Art.6 Drepturile și obligațiile ale Contributorului

(1) Contributorul se obligă să respecte Termenii și condițiile de utilizare a platformei, document publicat online pe platforma photomuse.net,  care devine partea acestui contract împreună cu anexele acestuia:   PhM.1.Protectia datelor cu caracter personal; PhM.2.Politica de cookies; PhM.3. Licențele Photomuse și dimensiunile DMP

(2) Contributorul are dreptul de a folosi gratuit platforma photomuse.net pe toata perioada de valabilitate a contractului;

(3) Contributorul are obligația să verifice exactitatea informațiilor  personale furnizate odată cu crearea contului și completarea profilului de utilizator pe Platformă;

(4) Odata cu adaugarea unui Produs pe site Contributorul garantează  ca este deținătorul  drepturilor de proprietate asupra Produsului pus  în vânzare sau este împuternicit de titularul acestui drept și prin aceasta acțiune nu sunt încălcate drepturi de autor, drepturi de proprietate intelectuala, drepturi morale sau mărci comerciale ale unei terțe părți;

(5) Contributorul garantează ca deține dreptul de a acorda Licența de utilizare a Produsului și poate prezenta Photomuse în orice moment documente/contracte de model, în situatia în care în imagini apar personaje umane contemporane (cu excepția imaginilor din categoria fotojurnalismului);

(6) Contributorul garantează ca nu exista nicio revendicare a unei terțe părți în legătura cu drepturile de proprietate și/sau de   utilizare a Produsului 

(7) La încărcarea pe Platforma a produsului Contributorul are obligația de a respecta instrucțiunile puse la dispoziție de Photomuse.net;

(8) Contributorul are obligația de a  asocia  fiecărui produs încărcat  pe platformă una sau mai multe Licențe de utilizare asa cum acestea sunt prestabilite și publicate pe  Photomuse.net. Aceste licențe oferta cumpărătorilor informații detaliate cu privire la condițiile de utilizare a produselor și eventualele limitări sau restricții în   utilizarea produselor achiziționate.

(9) Contributorul confirma ca înțelege și este de acord cu drepturile oferite de către Licența asociata fiecărui produs încărcat pe platforma. 

(10) La încărcarea pe Platforma a produsului Contributorul are obligația de a verifica corelarea dintre imaginea încărcată și informațiile auxiliare de tip text introduse pentru a descrie produsul;

(11) La încărcarea pe Platforma a produsului, Contributorul are dreptul de a stabili prețul maxim de vânzare al produsului afișat pe platforma. Acest preț corespunde Licenței EXTENDED, dimensiunea RAW.

Acest preț este un element obligatoriu atunci când se pune în vânzare un produs nou și este solicitat în etapa: Step #2/ 8. Preturi și licențe/8.1 Selectează unul dintre preturile sugerate sau 8.2 …sau propune un preț  

(12) Contibutorul nu este obligat să pună în vânzare Produsul având  caracteristicile menționate la alin(8), acest preț fiind un preț de referința necesar pentru ca platforma să calculeze automat preturile de vânzare pentru fiecare pereche licența/dimensiune corespunzătoare aceluiași PMD

(13)Contributorul înțelege și este de acord ca platforma calculează și afișează automat prețul de vânzare pentru fiecare produs propus pentru vânzare pe Platformă] (pentru fiecare pereche licența/dimensiune). Acest preț este afișat în momentul completării datelor auxiliare pentru un produs nou în etapa   Step #2/ 8. Preturi și licențe/8.4 Preturi   

(14) Contributorul are dreptul să retragă Produsul de la vânzare cu un preaviz transmis către Platformă cu cel puțin 30 de zile înainte de data retragerii.

(15) Contributorul este de acord ca orice produs vândut prin intermediul Platformei sa beneficieze de licența acordată și înțelege faptul că prin retragerea unui produs de pe  Platformă nu este anulată licența acordată Cumpărătorului dacă vânzarea a avut loc înainte de data retragerii produsului.

(16) Contributorul se va asigura, dacă este cazul,  că Licența acordată pentru produsul încărcat pe Platformă nu vine în contradictie cu orice altă  licență acordată de către acesta pentru același produs, în afara Platformei, anterior sau ulterior înregistrării produsului pe Platformă. În situația încălcării acestei prevederi Contributorul este singurul răspunzător pentru eventualele prejudicii create/invocate de terți.

(17) Contributorul înțelege și este de acord că în situația retragerii unui produs Photomuse nu are obligația de a returna către Contributor niciun fel de date (text sau imagine) care descriu sau reprezintă acel produs.

(18) Contributorul înțelege și este de acord cu faptul că produsul încărcat pe Platformă poate fi inclus și afișat în listarea și promovarea motoarelor de căutare și poate fi folosit de Platformă, fără acordul prealabil al Contributorului și fără a datora acestuia un beneficiu suplimentar,  în scopuri de marketing (articole, blog, interviuri, social media) pentru a promova vânzările de imagini ale  Photomuse și/sau pentru a spori gradul de cunoaștere a numelui Contributorului;

(19) Materilale promoționale descrise la al. (18)  vor putea fi utilizate de către Photomuse și în situația în care Contributorul hotărăște să șteargă acel produs sau să își închidă contul, dacă aceste produse au fost utilizate în materialul promoțional/de marketing înainte ca acel produs să fie stres sau contul să fie închis.

(20) Contributorul este de acord ca produsele sale utilizate pentru materialele promoționale descrise la alin (18)  să poată fi modificate, inclusiv prin decupare, manipulare, combinare și creare de imagini derivate.

(21) În baza prezentului contract Contributorul  are dreptul de a  încasa sumele convenite în conformitate cu prevederile art. 3

(22) Pentru veniturile obținute  ca urmare a derulării  prezentului contract Contributorul se obligă să își îndeplinească obligațiile fiscale aplicabile în țara/regiunea  domiciliului fiscal declarat.

(23) Contributorul are dreptul să semnaleze Photomuse Image SRL orice fraudă constatată cu privire la utilizarea de către terți a unui produs încărcat pe site.

Art.7 Forța majora 

(1) Niciuna dintre Părți nu va fi considerată răspunzătoare pentru o încălcare a Contractului dacă nu își poate îndeplini obligațiile ca urmare a unor calamități naturale, războaie, situații de urgență, greve, acte de terorism, probleme majore de funcționare a Internetului sau orice alte motive sau situații care depășesc puterea să rezonabilă de control; cu toate acestea, dacă astfel de motive sau situații persistă mai mult de treizeci (30) de zile calendaristice, fiecare dintre Părți poate rezilia Contractul  afectat de respectiva situație de forță majoră prin transmiterea unei notificări scrise celeilalte părți .

Art.8 Cesiunea contractului

8.1 Contributorul poate  cesiona drepturile și obligațiile sale rezultate din acest contract unei terțe persoane (de exemplu unor organizații de gestiune colectivă a drepturilor de autor)  cu acordul scris al Photomuse. Acordul scris va fi comunicat Contributorului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care acesta  a cerut  consimțământul. În cazul în care Photomuse nu răspunde în termenul arătat mai sus, se consideră că Photomuse nu consimte la cesiunea contractului.

8.2 Photomuse poate cesiona acest contract către o terță parte. În aceasta situație va transmite o notificare către Contributor cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte de data intrării în vigoare a actului.

8.3 Succesorii Contributorului vor informa Photomuse cu privire la decizia de a continua sau a rezilia contractul. În orice situație aceștia vor pune la dispoziția Photomuse documente relevante.

Art.9 Modificarea contractului

(1) Photomuse poate modifica sau completa  prevederile prezentului contract, după o notificare prealabilă transmisă Contributorului cu cel puțin  30 zile calendaristice  înainte de data intrării în vigoare. 

Art.10 Notificări între părți

(1)   În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă este transmisă în scris, prin e-mail. Notificarea transmisă prin e-mail se consideră  primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată

Art.11 Litigii

(1) Prezentul Contract este guvernat de legile din România. Jurisdicția exclusivă și locația judecării oricăror litigii ce ar putea reieși din prezentul Contract va aparține instanțelor din România. 

Art.12 Alte dispoziții finale

(1) Limba contractului este limba română. Contractul este redactat  în variantă bilingvă română-engleză. În caz de interpretare se va interpreta și se va lua în considerare varianta în limba română.

(2) Fără a ține seama de faptul că acest Contract a fost redactat de către Photomuse Image SRL, confirmați că prezentul Contract constituie înțelegerea părților și este menit să fie interpretat în concordanță cu obiectul acestuia și activitățile avute în vedere, precum și cu Termenii și condițiile de utilizare a platformei, document publicat online pe platforma www.photomuse.net ,  parte  a acestui contract.

SC PHOTOMUSE IMAGE SRL 

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec
 • wordpress_gdpr_allowed_services
 • wordpress_gdpr_cookies_allowed
 • wordpress_gdpr_cookies_declined
 • wordpress_gdpr_first_time
 • wordpress_gdpr_first_time_url
 • edduh_hash
 • PHPSESSID
 • IH_JtKqsZpkN
 • edd-currency
 • edd-currency-detected
 • NGVCSHjTinosDwRL
 • FxZOiCpYG
 • UPsVndFSAeou

For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

We are using Stripe payment processor. The cookies set are in order to provide fraud protection.
 • __stripe_sid
 • __stripe_mid
 • m
 • __stripe_
 • _stripeVariation_

Decline all Services
Accept all Services